Kompetanseutvikling av ledere i norske kommuner

Kompetanseutvikling og felles språk for digital transformasjon
Anja og Eirin fra DI2X diskuterer digital transformasjon.

Utvikling av et digitalt tankesett blant mange ledere samtidig

I flere norske regioner opplevde kommunene et behov for først å gå i dybden med å utvikle et digitalt tankesett og felles utgangspunkt hos toppledergruppene, før man satte i gang bredding av den videre digitale omstillingen bredt i organisasjonene.

Derfor er det siden 2021 blitt igangsatt en rekke kompetanseutviklingsforløp for toppledere i regionale grupperinger av kommuner.

FAKTABOKS

Organisasjon:
Kommuner under hver sin region/fylkeskommune

Deltagende ledere:
Typisk 300 ledere, toppledere samt nøkkelpersoner fra HR, IT- og digitalisering fra hver kommune

Forankring:
Tverrfaglig arbeidsgruppe på tvers av deltagende kommuner

Norsk flagg - norske kommuner leder an i den digitale transformasjonen

Læring på tvers av ledergrupper

For å styrke samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommunene i en region, og samtidig spare tid og ressurser i tilretteleggingen, ble det med hjelp fra DI2X- Digitaliseringsinstituttet i Norge designet et felles løp.

Over fire moduler støttes ledergruppene i å arbeide i dybden med temaene organisasjon, ledelse, strategi og teknologi med bakgrunn i rammeverkene Digital Modenhet og Organisatoriske kapabiliteter – 10+3 evner.

Forløpene kombinerte DI2X’ kartlegginger, individuell og kollektiv nettbasert læring, arbeid i egen ledergruppe, samt dialog og sparring på tvers av ledergruppene.

Hver av modulene inkluderte en heldagssamling med inspirasjonsinnlegg fra en toneangivende person, faglige innlegg, kartlegginger fra DI2X, caser fra digitalt modne organisasjoner, samt drøftinger i og på tvers av ledergruppene.

Både forut for og etter arrangementet, arbeidet lederne individuelt og i deres egen ledergruppe med materiell og prosesser stilt til rådighet for dem digitalt.

De digitale læringselementene var en kombinasjon av videoer, artikler og annet fra DI2X' Ressurssenter, skreddersydd materiell, eksempelvis med sektorspesifikke caser, samt prosessunderstøttet materiell, eksempelvis refleksjons- og ambisjonsøvelse

Tankesett, samarbeid og handlekraft

Forløpene har skapt et digitalt tankesett hos de enkelte lederne, ledergrupper og kommuner, men har også fremmet dialogen og samarbeidet blant de deltakende kommuner.

Videre har deltakelsen gitt de enkelte ledergruppene et felles bilde av hvilket utgangspunkt de har, og rustet dem til å treffe beslutninger om hvordan de konkret vil arbeide videre med den digitale transformasjonen på kort og lengre sikt.

Eirin og Peter fra DI2X holder en presentasjon om digital kompetanse

Les andre caser fra DI2X

Er du nysgjerrig på hvordan andre har jobbet med digital transformasjon i organisasjonen sin? Finn inspirasjon i våre andre caser.

Finn inspirasjon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram