Kompetanseløft i Digital Transformasjon

Jo flere ledere som er involvert i digital transformasjon, desto større sjanse er det for at organisasjonen lykkes.
MELD DEG PÅ IDAG

Utbytte

Formålet med Kompetanseløftet er å gi ledergrupper på tvers av organisasjonen eller organisasjoner et felles begrepsapparat og forståelse av digital utvikling, slik at de lettere kan identifisere muligheter og barrierer og samarbeide om å lykkes med konkrete tiltak.

Som ledergruppe eller ledergrupper oppnås:

 • Et felles språk for den digitale dagsordenen internt i ledergruppen, eller på tvers av ledergrupper fra flere organisasjoner.
 • Styrket individuell kompetanse, samt et løft innen ledergruppens samlede kompetanse med tanke på organisasjonens digitale transformasjon.
 • Inspirasjon til hvordan digitalt transformative muligheter kan realiseres og forankres – basert på kunnskapsdeling og inspirasjon fra forskning og eksterne eksempler og caser.
  • Gjensidig forståelse, styrket samarbeid og økosystemtenkning, inkludert identifisering av egne, felles innsatsområder for å øke den digitale modenheten.
  • Støtte til å identifisere spesifikke målsetninger for organisasjonens videre digitale omstilling på både kort og lang sikt, med utgangspunkt i blant annet kartlegging av digital modenhet og organisasjonens evner til digital transformasjon.

  Kom i gang

  Programmet er for ledergrupper som ønsker å styrke sin kompetanse i å lede digital transformasjon, og bli enda bedre i stand til å iverksette konkrete initiativer.

  Forløpet er lagt opp med fokus på den enkelte leders behov for å kunne lære i eget tempo, i egen praksis og på egen arbeidsplass, samtidig som man arbeider med utviklingsområder i grupper.

  Kompetanseløftet avvikles som et «blended learning- forløp”, bestående av en rekke moduler og en lang rekke læringselementer.

  Vi anbefaler som utgangspunkt at Kompetanseløftet inneholder alle 4 moduler og avvikles over ett år, med ca. 3 mnd. til hver modul.

  PRIS:

  Minimum antall deltagere: 30

  Kontakt oss via e-post: di2x@di2x.com eller på telefon +47 97 653 067 for informasjon om priser og hvordan Kompetanseløftet kan tilrettelegges for akkurat dere, med ulike ønsker og behov.

  Nøyaktig pris avhenger av antall deltakere og ønsker til innhold og format.

  Eller fyll ut kontaktskjema nederst på siden, så kontakter vi deg.

  Kompetanseløftet henvender seg til større grupper av ledere i én organisasjon, eller ledergrupper fra flere organisasjoner (f.eks. bransjeorganisasjoner, fagforeninger, nettverksgrupper, etc.) som ønsker å styrke sin kompetanse i det å lede sin organisasjon inn i digital transformasjon og samtidig ønsker å lykkes med å iverksette konkrete initiativ for å styrke organisasjonens digitale modenhet.

  Er dette kjent for deg?

  • Er du en del av en større gruppe av ledere som har behov for å forstå den digitale utviklingen og hva man må gjøre for å kunne realisere mulighetene forbundet med anvendelse av digital teknologi?
  • Mangler dere et felles språk og kompetanse til å lede den digitale utviklingen og gjennomføre nødvendige omstillinger i egen praksis og organisasjon, på tvers av organisasjonen eller på tvers av flere organisasjoner?
  • Savner du inspirasjon til hvordan den digitale omstillingen kan tilnærmes, og kunnskap om hva andre gjør?
  • Opplever du behov for et strukturert forløp over en lengre tidshorisont for å ta de neste målrettede skrittene i arbeidet med digital transformasjon?
  • Er du interessert i å få kartlagt deres nåværende digitale modenhet, samt gapet mellom nåværende og fremtidig ønsket modenhet - og la dette være et utgangspunkt for å arbeide med å utvikle både digital modenhet og evner til digital transformasjon over tid?

  Så er Kompetanseløftet det rette for dere.

  Kompetanseløft i Digital Transformasjon

  Programmet

  Kompetanseløftet avvikles som et «blended learning-forløp”, bestående av en rekke moduler og en lang rekke læringselementer, som settes sammen og skreddersys til den enkelte gruppe av ledere og deres ønsker og behov.

  Hver modul består av individuelt arbeid, lokale drøftinger i egen ledergruppe, samt felles drøftinger om erfaring og kunnskap.

  Underveis i forløpet veksles det mellom individuell, digital læring med videoinnlegg, podcaster, litteratur og refleksjonsøvelser, og fellesarrangementer med presentasjoner og caser fra organisasjoner, som har kommet langt i arbeidet med digital transformasjon.

  Det konkrete forløpet skreddersys til å passe akkurat for dere ved å ta høyde for evt. egne innleggsholdere, bransjespesifikke caser og annet, samtidig som det tas utgangspunkt i en velprøvd modell basert på vår fagkunnskap og erfaringer fra andre forløp.

  Hvem kan delta?

  Kompetanseløftet henvender seg til større grupper av ledere i én organisasjon eller ledergrupper fra flere organisasjoner (f.eks. bransjeorganisasjoner, fagforeninger, nettverksgrupper, etc.) som ønsker å styrke sin kompetanse i å lede digital transformasjon og samtidig ønsker å lykkes enda bedre med å iverksette konkrete initiativ for å styrke organisasjonens digitale modenhet.

  Pernille Kræmmergaard opplæringsprogram for digital transformasjon

  Kompetanseløftet er bygget opp i moduler, og vi tilbyr fire forskjellige moduler, hver med sitt tema:  

  Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse
  STRATEGI-MODUL

  På denne modulen arbeides det med betydningen den digitale og teknologiske utviklingen har for organisasjonens fremtidige eksistensgrunnlag og verdiskaping, dens relasjoner til kunder/innbyggere og samarbeidspartnere. Deltakerne introduseres for viktige elementer ved teknologisk utvikling og de strategiske implikasjonene dette fører med seg, samt mulighetene for å lede utviklingen fremfor å la seg lede av den. Det gjennomføres dialogsamtaler både i den enkelte ledergruppe og på tvers av gruppene knyttet til hvordan utviklingen bør avspeiles strategisk i egen organisasjon.

  TEKNOLOGI-MODUL

  På denne modulen arbeides det med hvordan organisasjonens nåværende og fremtidige muligheter avhenger av de valgene som er truffet og treffes om teknologi, IT-plattformer og datahåndtering. Deltakerne får blant annet forståelse for IT-arkitektur og infrastruktur og settes dermed i stand til å kunne vurdere sammenhengen mellom strategiske ambisjoner og beslutninger om teknologi, IT og data. De konkrete sammenhengene i egen organisasjon drøftes i ledergruppene og på tvers.

  ORGANISASJON-MODUL

  På denne modulen arbeides det med viktigheten av arbeidets organisering, forholdet til og rammene for medarbeiderne, slik at de til enhver tid harmonerer med digitale visjoner og ambisjoner, og kravene fra og til medarbeiderne. Deltakerne får innblikk i hvordan strategiske ambisjoner og beslutninger om teknologi, IT og data fordrer forandringer for organisasjonen og medarbeiderne, blant annet behov for utvikling av digital tankegang på ulike nivå, innovativ praksis, smidig tankegang og metoder.

  LEDELSE-MODUL

  På denne modulen arbeides det med den kompetansen lederne selv, i tillegg til generell lederkompetanse, trenger å mestre i stadig mer digitale og teknologiske omgivelser med et tilhørende mangfold av virkeligheter og usikkerheter. Deltakerne introduseres til, og drøfter, hva det vil kreve av dem selv og deres lederskap å lede organisasjonens digitale omstilling. Her drøftes erfaringer og måter å lede på med tanke på de mange nye bunnlinjer og det å gjøre transformasjonen meningsfull for medarbeidere og andre interessenter.

  Hver modul består av tre trinn:

  1) Forarbeid: felles forståelse

  • Selvstendig arbeid med teori og caser (inkludert tilgang til læringsplattform),
  • Gruppearbeid omkring en gitt utfordring, som har som formål å inspirere og utfordre ledergruppen.

  2) Samling: nåværende utgangspunkt

  • Valgfritt fysisk eller digital dag på tvers av ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser, tilrettelagt dialog og kunnskapsdeling
  • Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt, barrierer og muligheter.

  3) Etterarbeid: videre innsats

  • Ledergruppen arbeider lokalt med viktige læringspunkter i modulen.
  • Ledergruppen arbeider lokalt med å peke ut eget ambisjonsnivå og drøfte innsats på kortere og lengre sikt med henblikk på modulens tema.

  Inndelingen i disse trinnene har til hensikt å hjelpe deltakerne å knytte faglig innhold til arbeidet med digital omstilling fortløpende i egen organisasjon og praksis.

  For å understøtte og strukturere det selvstendige og lokale arbeidet har deltakerne tilgang til en læringsplattform med videoer, podcaster, litteratur, øvelser osv. Her er det også mulig til å følge egen progresjon og fortløpende benytte materiell fra samlingene.

  Forut for og i løpet av Kompetanseløftet tar deltakerne selvevalueringstester og kartlegger egen organisasjons digitale modenhet og evne til digital transformasjon. Resultatene herfra er anonyme, men de samlede anonymiserte resultatene inngår i forløpet.

  Deltakeropplæring i digital transformasjon

  Kontakt oss for ytterligere informasjon

  PRIS: 

  Kontakt oss via e-post: mailto:di2x@di2x.com.dk eller på telefon +47 97 653 067 for informasjon om priser og hvordan Kompetanseløftet kan tilrettelegges for akkurat dere, med ulike ønsker og behov.

  Kontakt meg

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram