Digital modenhet

Rammeverket Digital modenhet beskriver organisasjoners digitale modning som en gradvis prosess, illustrert ved hjelp av en generasjonstrapp for digital modenhet.

Hver av de 6 generasjonene byr på sine egne muligheter og utfordringer. Innsikt i rammeverket kan hjelpe ledere og andre med å påvirke og fremskynde modningen av bedriften eller organisasjonen.

Bygget på forskning og erfaring

De 6 generasjonene av digital modenhet er basert på Pernille Kræmmergaards forskning gjennom de siste 25+ årene og vår praktiske erfaring fra bedrifter og organisasjoner. Rammeverket har utviklet seg fra opprinnelig å inneholde to generasjoner. I tråd med den digitale og teknologiske utviklingen ble Generasjon 3 lagt til på slutten av 2000-tallet, Generasjon 4 i 2016, Generasjon 5 i 2019 og senest Generasjon 6 i 2024.

Figuren til høyre viser de 6 generasjonene. På det nederste trinnet, Generasjon 1, handler det mest om å sette fart på arbeidsflyter og prosesser. På det øverste trinnet, Generasjon 6, jobber organisasjoner og selskaper med å utvikle og tilby transparente og sporbare produkter og tjenester til sluttkunder og partnere, samtidig som de er personaliserte og proaktive, og gjør det mulig for kundene å "ta med og eie" sine egne data. 

Generasjonene i figuren er fremstilt som en trapp for å illustrere at hvert nye trinn bygger videre på det forrige. På hvert trinn er det nye ting å lære og nye muligheter og utfordringer. Samtidig vil en organisasjon typisk befinne seg på flere trinn samtidig.

Kartlegg organisasjonen din med DI2X- Digitaliseringsinstituttets verktøy for kartlegging av digital modenhet

Hvor er du i dag? 
Og hvor ønsker du å være?

Det høres kanskje enkelt ut, men for å lykkes må dere ha oversikt over deres nåværende digitale modenhet og tydelige strategiske ambisjoner og mål. Dette rammeverket støtter dette arbeidet. 

Vi anbefaler at dere bruker DI2X –Digitaliseringsinstituttets kartleggingsverktøy for å måle deres nåværende digitale modenhet og identifisere fokusområdene deres nå og i årene som kommer. 

Kartleggingen av Digital modenhet avdekker hvor dere som organisasjon befinner dere i forhold til de seks generasjonene av digital modenhet. 
Hvis du er nysgjerrig på om kartleggingsverktøyene våre passer for deg og din organisasjon, kan du bestille en gratis tilgang og prøve dem.

Prøv DI2X Tools

Tilpass det digitale tankesettet ditt

Hver generasjon representerer en egen ledelsespraksis og et eget digitalt tankesett, og hver generasjon stiller ulike krav til ledelsen.

Digital mindset er evnen til å lede og demonstrere en forståelse av de strategiske, teknologiske, organisasjons- og ledelsesutvikling som til enhver tid er nødvendig for å bidra konstruktivt til en organisasjons fortsatte digitale modning.

En organisasjon som har kommet seg helt til Generasjon 6 og har de organisatoriske ferdighetene som dette mellomliggende topptrinnet krever - og det er det svært få som har - vil fortsatt ha bruk for noe av det den har lært i Generasjon 1, 2, 3, 4 og 5. Men det digitale tankesettet vil være annerledes.

Du kan kartlegge ditt eget digitale tankesett med kartleggingsverktøyet DI2X Digital Mindset Profile.
Hvis du er nysgjerrig på om verktøyene våre passer for deg og din organisasjon, kan du bestille en gratis tilgang og prøve verktøyet.

Generasjon 1

Digitalization Generation 1 icon

I Generasjon 1 er målet å spare penger og ressurser.

Fokuset ligger på besparelser ved å la kunder og innbyggere betjene seg selv og ved å digitalisere analoge dokumenter og manuelle prosesser.

I den forbindelse innfører enkelte medarbeidere og avdelinger sine egne digitaliserte løsninger. 

Denne manglende koordineringen fører til hyppige feil og manglende oversikt, samt et mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Digital modenhet generasjon 1

Generasjon 2

Digitalization Generation 2 icon

I Generasjon 2 er målet å gjøre ting riktig. Prosesser og systemer, og dermed hele bedriftens eller organisasjonens arbeid, skal bli mer effektivt, bedre koordinert og integrert.

Lokale løsninger erstattes med sentraliserte systemer som tar seg av kjerneprosessene i hele virksomheten.  

Du kan også bruke interne data til å skape en oversikt over aktiviteter og prosesser for å se hvor organisasjonen kan bli mer effektiv. 

Ledere får større ansvar for IT-systemer og data, og for hvordan de sentrale systemene skal implementeres for å realisere de forventede gevinstene.

Digital modenhet generasjon 2

Generasjon 3

Digitalization Generation 3 icon

I Generasjon 3 er målet å utvikle nye produkter og tjenester for kundene og innbyggerne, eller levere løsninger på en bedre måte.  

Det vil være behov for å utvikle et digitalt tankesett og en bevissthet om teknologienes transformasjonspotensial - samt tenke strategi, organisasjonsutvikling og lederskap inn i en mer digitalt moden kontekst. 

Fokuset vil i økende grad være på kundeopplevelsen og -perspektivet, og organisasjonen vil begynne å tenke utenfra og inn. Samtidig inviteres teknologien inn i utviklingsrommet i forhold til å utvikle nye løsninger. 

Ledere må utvikle ny kompetanse, fokusere på og måle fremdriften i den digitale modningen og være oppmerksom på hvordan man  gjør de transformative endringene meningsfulle for de ansatte.

Digital modenhet generasjon 3

Generasjon 4

Digitalization Generation 4 icon

I Generasjon 4 er målet å oppfylle sluttkundens grunnleggende behov på en sammenhengende måte sammen med andre.

Det er behov for en lengre horisont med strategisk vekt på visjoner snarere enn strategier. Dette reiser spørsmål som: Hva skal vi leve av om ti år - hvordan forblir vi relevante? Og hva trenger vi å være virkelig gode til, og hva trenger andre vi jobber sammen med å være virkelig gode til?  

I sentrum for utviklingen av produkter, prosesser og tjenester vil verdien for sluttkunden stå i sentrum. For å skape denne verdien er det behov for å samarbeide i økosystemer med likeverdige partnere som skaper og deler verdier sammen. Dette gjør datakvalitet og sikker databehandling forretningskritisk, samtidig som dataene i seg selv får økt forretningsverdi.

Lederne vil spille en pådriverrolle i arbeidet med å utvikle innovative forretningsmodeller og fremme strategisk viktige eksterne samarbeid i økosystemet.

Digital modenhet generasjon 4

Generasjon 5

Digitalization Generation 5 icon

I Generasjon 5 er målet persontilpassede og proaktive tjenester ved hjelp av data.

I denne generasjonen smelter teknologi og profesjonalitet sammen, ettersom teknologiene gjør det mulig for de ansatte å skape proaktive og personlig tilpassede løsninger for sluttkundene. Dette fører til nye ferdigheter og et behov for å tenke nytt om rammene rundt jobben som gjøres. 

Data driver både innovasjon og beslutninger. Derfor er det avgjørende å ha kontroll over dataene, bestemme hva de skal brukes til og ikke brukes til, og hvor målingene tilfører verdi.

Samtidig er data- og cybersikkerhet i ferd med å bli forretningskritisk. Manglende sikkerhet er ikke bare kostbart i form av tapt produksjon og omdømme. Det kan også gjøre det vanskelig å gjenopprette troverdigheten i forhold til kunders og forretningspartneres data og dermed å videreføre virksomheten og opprettholde tillit.

Som leder blir det viktig å være tydelig på formålet med teknologiene virksomheten bruker, og sørge for at de ansatte og organisasjonen forstår både muligheter og begrensninger.

Digital modenhet generasjon 5

Generation 6

I Generasjon 6 er målet å utvikle og tilby transparente og sporbare produkter og tjenester til sluttkunder og partnere, og disse skal fortsatt være personaliserte og proaktive, noe som gjør det mulig for kunden å "ta med og eie" sine egne data.

Det vil være fokus på anstendighet, blant annet ved å sikre åpenhet og sporbarhet i alt virksomheten gjør.

Desentraliserte datalommebøker og blokkjeder gjør det mulig for kundene å ta eierskap til sine egne data, og de kan bestemme hvilke og hvor mye data de ønsker skal inngå i tjenesten de mottar og den underliggende avanserte databehandlingen.

Samarbeid kjennetegnes ikke bare av økosystemer, men også av at man arbeider i mindre økosamfunn med felles mål og verdier som går utover de økonomiske fordelene.

Samtidig har denne generasjonen et øye for å håndtere flere bunnlinjer, inkludert ESG-rapportering, og sikre samsvar med ikke bare eksisterende krav og eksterne forventninger, men også fremtidige.

Ledere må forstå og bruke bærekraft og anstendighet som en strategisk drivkraft og differensieringsfaktor for virksomheten.

Har du behov for mer innsikt og gode råd? Les boken

Det du nettopp har lest, er en kort introduksjon til de seks generasjonene av digital modenhet, basert på Pernille Kræmmergaards akademiske forskning og praktiske erfaring.

Rammeverket er utdypet i boken Mind the Gap. Digital modning - ditt ledelsesansvar.

Du kan lese mer om de fem første generasjonene i boken "Digital Modenhet - Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse i 5 Generasjoner".

Bøkene er ment som en brukerveiledning for ledere på alle nivåer.
Kjøp Mind the Gap
Kjøp Digital modenhet

Det kan også være relevant for deg å bruke våre Nettbaserte verktøy for å måle din nåværende digitale modenhet.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram