DI2X logo

Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner til digital transformasjon

Et rammeverk fra DI2X-Digitaliseringsinstituttet, basert på flere tiår med forskning.

Digital transformasjon stiller nye krav til hva en virksomhet eller organisasjon skal kunne - og ikke minst til hvordan den tenker om seg selv og sitt forhold til medarbeidere, kunder, konkurrenter, leverandører, partnere osv.

Hva kreves - og hva er behovet?

De ti organisatoriske og tre personlige kapabilitetene som beskrives på denne siden, er med på å bygge opp under et høyere nivå av digital modenhet og dermed transformasjon. Kapabilitetene bidrar til en dypere forståelse av hva som kreves, og hva en organisasjon har behov for.

Bygget på forskning og erfaring

De 10+3 kapabilitetene, eller evnene, er utviklet på bakgrunn av Pernille Kræmmergaards forskning og praktiske erfaringer over mer enn to tiår, samt annen relevant forskning.

Rammeverket Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner er et forsøk på å formidle denne forskningen tilstrekkelig konkret til at du kan arbeide med disse evnene, uten å gå ned i hver minste detalj.

Det viktigste er at du blir klar over hvor nødvendig det er å besitte dem. Hva trenger du og virksomheten din å gjøre for å kunne utvikle og tilby bedre løsninger overfor kunder og innbyggere, og samtidig fremstå som relevante og konkurransedyktige i et konstant endrende og konkurransepreget miljø? Kanskje vil du gjerne ha en bedre forståelse av og et overblikk over hvor din virksomhet befinner seg akkurat nå?

Hvilke evner har vi bruk for?

Hva trenger virksomheten deres å mestre for å kunne transformere seg? Hva kreves med tanke på strategiene deres? Hva krever det av dere som virksomhet? Og av ledelsen? Det er spørsmål rammeverket Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner forsøker å gi svar på.

Kapabilitetene er delt opp i fire områder: Strategi, Teknologi, Organisasjon og Ledelse. Rekkefølgen impliserer imidlertid ikke at noen av områdene er mer sentrale enn andre. Man kan ikke velge ut noen av kapabilitetene og ignorere andre.

Hver enkelt kapabilitet er et aspekt av en generell tankegang som vil kreve tid og ressurser å utvikle i virksomheten eller organisasjonen.

De første ti kapabilitetene må være allment tilgjengelige i virksomheten eller organisasjonen, mens de siste tre handler om personlige lederegenskaper. En leder kan imidlertid ikke nøye seg med å fokusere på bare disse tre, og bør favne om alle kapabilitetene.

Strategi

Handler om betydningen den digitale og teknologiske utviklingen har for virksomhetens aktualitet og relevans, fremtidige eksistensgrunnlag, dens relasjoner til kunder, innbyggere, næringsliv, frivillighet og samarbeidspartnere.

Digitalt Visjonær vil si at organisasjonen kan vurdere det uforutsigbare, konkurransemessige og digitale landskapet, og tenke nytt om organisasjonen, slik at den også er relevant om 10 år - og så omkonfigurere organisasjonen på bakgrunn av dette.

Sluttkundefokus vil si at organisasjonen er bevisst hvilket grunnleggende behov kunden eller sluttbrukeren ønsker å få innfridd, for deretter å dekke behovet på en måte som lever opp til krav og forventninger, som stadig forandrer seg.

Økosystem-tankesett vil si at organisasjonen verdsetter og lykkes med å inngå i gjensidig givende partnerskap, der verdi skapes og deles, og ser på dette som vesentlig for å sikre strategisk suksess.

Strategy for Digital Transformation - DI2X

Teknologi

Handler om forståelse for hvilken betydning virksomhetens teknologier, IT-plattformer og datahåndtering har for nåværende og fremtidige muligheter.

Teknologisk Fremsyn vil si at organisasjonen konstant og systematisk overvåker, vurderer og anvender den teknologiske utviklingen og tendensene i det digitale landskapet til det beste for sluttkunden, innbyggeren, forretningen, organisasjonen og samfunnet.

IT-Orkestrering vil si å både være bunnsolid internt og fleksibel eksternt og ha en bevissthet om hvordan den teknologiske arkitekturen er og skal designes, om IT-beslutningsstrukturer og IT-avdelingens rolle

Datadrevet vil si at organisasjonen kan lede, styre, anvende og presentere mange typer data som en organisatorisk og strategisk ressurs – samt at det etableres den riktige data-governancen for dette.

Technology for Digital Transformation - DI2X

Organisasjon

Handler om forandringer i organisasjonen og organisering av arbeidet, forholdet til - og rammene for medarbeiderne

Ambidekstral vil si at organisasjonen kan utnytte og forbedre det bestående og samtidig utforske nytt og skape forandring - og at det er etablert riktige strukturer og ledelsespraksis for begge områder.

Agil vil si at organisasjonen kan agere smidig og omstille seg, samtidig som beslutningskompetanse gis til team som er tett på kunden/brukeren - og at det er utbredt aksept for det å være i beta.

Kompetansebevisst vil si å kontinuerlig rekruttere og utvikle lederes og medarbeideres kompetanse, slik at de passer til organisasjonens nåværende og fremtidige oppgaver, strategier, verdiskaping og forretningsmodeller.

Meningsfulle Rammer  vil si å være bevisst og oppmerksom på de teknologiske, fysiske, kulturelle og strukturelle rammene, som organisasjonen tilbyr medarbeiderne, og om disse er tidsriktige og attraktive.

Ledelse

Handler om hva ledere, i tillegg til generelle ledelseskompetanser, skal mestre for å kunne lede i stadig mer og mer digitale omgivelser

Multiplisitetsledelse vil si å kunne manøvrere i mange virkeligheter og med mange bunnlinjer, der standardløsninger ikke vil fungere, og hvor alle forventer individuelle hensyn og bærekraftig praksis.

Tech- og Dataledelse  vil si å respektere IT-sikkerhetspolitikker og forstå potensialet i teknologiene, hvordan de endrer arbeidet som utføres og kompetansebehovet, samt lede implementering og høste gevinstene.

Transformasjonsledelse  vil si å kunne gjøre formålet med digital transformasjon meningsfull for medarbeiderne, og få skapt et «brennende ønske» om å være med på en reise inn i mye ukjent, også for en selv.

Leadership for Digital Transformation - DI2X

Har du behov for mer innsikt og konkrete råd? Les boken  

Det du nettopp har lest er en kort introduksjon til de kapabilitetene som kreves for digital transformasjon. De er utviklet på bakgrunn av Pernille Kræmmergaards internasjonale, akademiske forskning over en periode på mer enn 25 år, samt praktisk erfaring fra flere hundre kurs og workshops med private virksomheter og offentlige organisasjoner.

Kapabilitetene er beskrevet mer i dybden i boken "Digital transformasjon - 10 evner din organisasjon må ha - og 3 som du har bruk for".

Boken er beregnet som en brukerveiledning til ledere på alle nivåer.
Kjøp boken direkte fra forlaget

 

Vi anbefaler også dialog – og kartleggingsverktøyet vårt Organisatoriske Kapabiliteter

Introduksjon til Organisatoriske Kapabiliteter

Kort introduksjonsartikkel til rammeverket: Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner.

Kan med fordel ses før man gjennomfører kartleggingen av de organisatoriske kapabilitetene.

Videoen gir en introduksjon til rammeverket: Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner.

Kan med fordel ses før man gjennomfører kartleggingen av de organisatoriske kapabilitetene.

Denne videoen er på dansk