From Digital Leadership to Leadership in a Digital Age

SEE THE TOOLS
Blog Post
May 2021
Find more blog posts

Da jeg startede med at skrive denne klumme, havde vi den varmeste dag i år – og ikke nok med at det betød foråret for alvor var kommet og bøgen sprang ud – det betyder også, at flere nu blevet vaccineret, flere er vendt fysisk tilbage på arbejde og i skole, og det er igen muligt at gå ud at spise, i biografen, på café etc. Og det for Digitaliseringsinstituttets vedkommende igen er muligt at køre vores Masterclass, Diplomclass og andre workshops med fysisk fremmøde. Det har på mange måder været en spændende måned.  

En af de spændende ting, som jeg har haft fornøjelse af at deltage i, var ATV’s Årsmøde den 4. maj, med "Genstart Danmark”. Ifølge Årsmødets debattører er der ingen tvivl om at udvikling og anvendelse af nye teknologier bliver omdrejningspunktet for en ny økonomisk verdensorden post Corona. En debattørerne var Peter Leyden, forfatter, journalist, futurist, stifter af mediestartupvirksomheden Reinvent og tidligere redaktør for Wired Magazine, som deltog fra Californien. Han mener at vi i de næste årtier står overfor hvad han kalder ”en second revolution” når det kommer til teknologi og som vil få enorm betydning for det globale samfund. ”Om 10 år er alle i verden på Internet og kunstig intelligens, billedanalyse, intelligente og real-tids oversættere m.m. er hvermandseje. Forestil dig hvad det vil gøre ved/for verden” sagde han blandt andet.  

Finansminister Nicolai Wammen deltog også på Årsmødet, og i følge ham ”er ikke meget godt at sige om Corona. Men at vi i fuld skala har fået afprøvet nogle ting, eksempelvis hjemmearbejde og fjernundervisning er godt... så er der noget vi kan tage med os”. Og videre ”at det er klart at vi er et meget digitaliseret samfund, det har haft stor betydning og det har blandt andet betydet at vi har kunne omstille os hurtigt. Digitalisering er i den grad blevet aktuelt på en meget konkret måde. De virksomheder, der har været digitaliseret, har klaret sig godt, men de ikke-digitaliserede virksomheder har betalt en meget høj pris” 

Nicolai Wammen mener ikke vi skal tilbage til det, der var før: ”Vi skulle gerne bruge Coronakrisen til at få en styrket verdensøkonomi og et styrket samfund – bl.a. i forhold til grønne investeringer, klimainvesteringer og digitalisering”. Nicolai Wammen blev blandt andet spurgt, om vi i Danmark ikke har forsømt at uddanne tilstrækkeligt arbejdskraft inden for det digitale område. Hertil svarede han; ”Der er ingen tvivl om, at både det, at vi nationalt har en veluddannet arbejdskraft og at vi kan tiltrække ”the best and brightest” fra verden omkring os ”er noget af det, han tror det nylig nedsatte Digitaliseringspanel vil kigge på”. Det er fint at vi i Danmark vil arbejde for at tiltrække ”the best and brightest” og at Digitaliseringspanelet forhåbentlig vil kigge på øge uddannelse af arbejdskraft indenfor det digitale område.  

Jeg håber dog ikke at det er det eneste de vil kigge på og vi som samfund vil diskutere og ændre de kommende år. Jeg håber også at de vil kigge på hvordan alle uddannelser bliver ”opgraderet”, om man vil, i forhold den digitale omstilling – f.eks. hvad betyder den digitale og teknologiske udvikling for det der undervises i og læres på f.eks. sproglige uddannelser, jura-studiet, uddannelser indenfor offentlig administration, toplederuddannelser, som f.eks. MBA og bestyrelsesuddannelser?  

Netop topledere finder jeg særligt interessante i forbindelse med digital omstilling – det bliver jo dem der i høj grad skal drive omstillingen. Hvis vi skal indfri ønsket om at styrke samfundet i forhold til, og med, digitalisering og drive den digitale omstilling i såvel den offentlige sektor som private virksomheder, så skal topledelsen på banen og digitaliseringen integreres i virksomhedens strategier, og ikke være noget som vi laver strategier for særskilt.  

I den forgangne måned har jeg haft fornøjelsen af at debattere disse ting med en del topledere.  Og det er min oplevelse at flere og flere topledere synes at have fået stor interesse for den digital transformative dagsorden, men også føler sig famlende overfor hvad den er og hvad det er de præcist skal gøre.  

Så sent som i sidste uge, var jeg inviteret til et møde med en række topledere fra den offentlige sektor for at tale om de særlige udfordringer der er for topledere og ledergrupper.  

Under mødet debatterede vi en lang række forskellige forhold blandt andet hvad det særlige var ved digital transformation er og hvad det stiller af særlige krav til ledelsesopgaven. Svaret på disse spørgsmål er ofte ”at digital transformation mere handler om organisationsudvikling og kultur, end det handler om teknologi”. Heri er jeg ikke enig – det handler i høj grad om teknologi, herunder forståelse for digitale teknologier, IT og data – og naturligvis også om organisationsudvikling og kultur. Men organisationsudvikling og kultur er der jo sådan set ikke så meget nyt i er en ledelsesopgave - teknologi-forståelse, derimod, er en ny opgave.  Det førte til at en af deltagerne på mødet spurgte mig: ”er det så ikke digital ledelse du mener?”. Hertil svarende jeg ”at det for mig ikke giver meget mening at tale om digital ledelse – og at det ikke er et begreb jeg bruger og at jeg i stedet mener at ledelse i en digital tid eller ledelse i til stadighed mere og mere digitale omgivelser, er mere aktuelt og relevant at tale om. Digital ledelse er efter min mening ikke noget ved siden af den ledelse, som ledere i øvrigt udøver, men en integreret del af ledelsesopgaven anno 2021. Vi skal efter min mening holde op med at tale om digital ledelse som en særlig og særskilt ledelsesdisciplin – men i stedet forstå og indtænke digitale og teknologiske muligheder ind i relation til de ledelsesopgaver som ledere allerede varetager i forhold til strategiudvikling og -eksekvering, personaleledelse, økonomi, jura, organisationsudvikling, etc. Og det kræver teknologi-forståelse og hvad jeg kalder et Digitalt mindset.  

At vi skal holde op med se digital ledelse som noget selvstændigt, gælder for så vidt også digitaliseringsstrategier. Giver det anno 2021 overhovedet mening at have en egentlig digitaliseringsstrategi, eller handler det mere om at eksekvere forretningsstrategien digitalt? Jeg synes det sidste.  

Og her kommer jeg til at tænke på Jørgen Vig Knudstorp, fhv. direktør i LEGO, der i sin sommerhilsen til alle medarbejdere tilbage i 2015 skrev: “No more digital strategy – executing strategy digitally”. Grunden til jeg ved det, er at jeg hen over sommeren 2015 havde fornøjelsen af, sammen med en god kollega, Professor Omar El-Sawy fra Los Angeles, at lave en case om LEGOs digitale rejse i de forgangne ti år. I artiklen skriver vi blandt andet om sommerhilsnen følgende;  

”What he meant was that there was no longer just a separate digital strategy that was aligned with business strategy but that the corporate business strategy itself was executed through digitalization. He illustrated the LEGO Group’s new way of thinking by several examples. He likened it to the difference between an established taxi company’s cab hailing app and Uber www.uber.com where digitalization has transformed the entire business model and the corporate strategy. He also likened it to designing an e-book that cannot be compared to anything that was available in hard copy book form with interactivity and personalization and other digitally-enabled unique features. His words from the blog say it best: “We need to bring the digital technology to bear in a very fundamental and business model changing way, it is not a layer, or a way of distributing content – it is the thing itself.” That was the CEO’s 2015 summer sendoff message telling the entire company what was now the new way of thinking about digitalization at the top management level”. 

Og det er præcis denne måde at tænke på som har været drivkraften bag den Executive Strategy Workshop som jeg i løbet af foråret har udviklet sammen med Peter Søndergaard, fhv. VP Gartner, og i dag blandt andet bestyrelsesformand i DecideAct og AI2021, og som Peter og jeg allerede har haft fornøjelsen af at afholde hos to virksomheder i Danmark i den forgange måned for at afprøve konceptet. Den ene af dem var Canon Danmark, hvor vi var inviteret af Canons danske direktør Kim Nielsen.  

Strategiworkshoppen henvender sig til topledelsen og bestyrelser, og formålene med workshoppen er at:  

  • Evaluere organisationens strategi i et digitalt transformativt perspektiv og udarbejde konkrete digitale handlingspunkter der fremmer realisering af strategien – nu og på sigt 
  • Forbinde forretningsstrategien med den digitale dagsorden og fremtidige digitale projekter og initiativer 
  • Skabe et fælles ordforråd for den digitale dagsorden i den øverste ledelse og en fælles forståelse af forskellige digitale modenhedsniveauer og de organisatoriske evner og kompetencer der er væsentlige i forhold til realiseringen af forretningsstrategien i et digitalt transformativt perspektiv 
  • Etablere en fælles forståelse i den øverste ledelse for egne evner og muligheder for digital transformation, og hvor der med fordel kan sættes ind for at nå de strategiske mål  

Forud for workshoppen havde Peter og jeg analyseret forretningsstrategien og de 13 deltagende lederes samlede besvarelser af vores ”5 Generationer”- kortlægningstest, i forhold til såvel et strategisk, et digitalt transformativt (de 10+3 evner) samt et eksekveringsperspektiv. En analyse som vi anvendte i løbet af hele workshoppen og hvor vi afslutningsvist præsenterede deltagerne for, på hvilke områder vi så der med fordel kunne sættes ind fremadrettet.  I følge Kim Nielsen ”Gav workshoppen anledning til at vi nu ser på vores strategi med andre øjne, og vi har sammen i den øverste ledelsesgruppe fået udpeget nogle tydelige indsatsområder som vi vil sætte ind overfor i det kommende år for dels justere strategier og øge vores digitale modenhed”. Hvis du er interesseret i at få mere viden om workshoppen vil du snart kunne læse mere om på vores hjemmeside dinst.dk 😊 

Med håb om at vi som samfund kommer styrket ud af corona-krisen, at det har lært alle at digitalisering og transformation er nødvendig, og at topledelser i såvel private virksomheder som den offentlige sektor vil eksekvere deres strategier digitalt og holde op med at se digital ledelse som en særskilt ledelsesdagsorden men en integreret del af ledelse anno 2021. Tak for at du læste med.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram