10 Proposals for the IT organisation and system development teams

SEE THE TOOLS
Blog Post
February 2019
Find more blog posts

Januar måned har været en hektisk men også interessant måned. For det første syntes flere og flere ledergrupper fra mange forskellige brancher at have erkendt behovet for udvikling af et fælles sprog og  mindset, og har henvendt sig til os for et samarbejde. Jeg har haft dialoger med ledere fra blandt andet modeindustrien, boligforeninger, softwareindustrien, bilfirmaer, frivillige foreninger, universiteter, etc. i et omfang, som jeg aldrig tidligere har haft. Det er der kommet mange interessante dialoger og forskningsmæssigt input ud af, hvilket har inspireret mig meget i forhold til udvikling af generation 5 af IT og digitalt mindset – dette vil jeg skrive om i næste måned.

For det andet har jeg i januar måned mærket en stigende interesse, for det vi laver fra ledende IT-medarbejdere, og har haft fornøjelsen af at have givet indlæg på konferencer, gå-hjem-møder, webinar og afholdt workshop for både IT ledere, -medarbejdere, -organisationer og -udviklingsgrupper.

Fælles for de sidstnævnte har været ønsker om input til opmærksomhedspunkter, nye kompetencer og organisering at IT-funktionen. Alle ud fra et ønske om fremadrettet at kunne bidrage konstruktivt til digital transformation i deres virksomheder. Af konkrete ønsker har følgende blandt andet været nævnt som optakt til indlæggene og ønsker til udbytte; ”Det it-udviklingsprojekt som vi er udpeget til at være en del af, hvordan kan vi tænke det således, at det nye system og den måde vi tilgår projektet på, lever op til de krav og forventninger der med rette kan stilles til nye systemer og udviklingsmetoden i et digitalt transformativt perspektiv?”, eller ”Hvordan skal IT organisationen forandres og hvilke kompetencer og mindset er væsentlige internt hos os, hvis vi skal kunne leve op til den nye rolle, som vi har fået, hvor jeg som CIO er blevet en del af direktionen og min organisation nu forventes direkte og proaktivt at bidrage til virksomhedens strategiske udvikling i langt højere grad end tidligere?” eller ”Vi ønsker en forbedring af relationen mellem IT og forretningen – hvordan får vi det?”. Sidstnævnte er på ingen måder nyt, det har jeg hørt i mange år, og det er både legitimt, relevant og afgørende, og et sted at starte er ”Så hold dog op med at tale IT og forretning – IT er forretning”.

Nå, men tilbage til de andre ønsker og hvad det har givet anledning til, og som jeg vil skrive om her. Ønskerne har betydet at jeg har haft rig mulighed for at reflektere over hvilke krav IT-organisationen og dens ledere, og også IT systemudviklingsprojektgrupper, står overfor set i relation til de 10 evner der er væsentlige at mestre i digital transformation (se mere om evnerne i tidligere nyhedsbreve eller i min bog, Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre, udgivet på Djøfs forlag), og hvilke råd og opmærksomhedspunkter, det giver anledning til. Hvad der er kommet ud af disse refleksioner og hvilke opmærksomhedspunkter og hvilke råd jeg har præsenteret i løbet af januar, vil jeg bringe her og håber det kan inspirere jer ude omkring.

 

Evne 1: Digitalt visionært

Til IT organisationen: Hjælp organisationen i dens forestillingsevne og muliggør implementering af zoom-in strategier (strategier for teknologier der kan implementeres i et 6-12 måneders sigte, for at accelerere opnåelse af den langsigtede vision for virksomheden) 

Til IT systemudviklingsgrupper: Hvordan ser de områder ud som systemet skal understøtte om 10 år, hvad er/skal visionen være for området? Og hvad er jeres zoom-in strategi(er)?

 

Evne 2: Slutkundefokus

Til IT organisationen: Hvordan kan IT og teknologierne anvendes til at imødekomme borgerens/kundens krav og forventninger, til indfrielse af disse behov, til enhver tid?

Til IT systemudviklingsgrupper: Hvilke behov skal det nye system indfri hos virksomhedens kunder – hvad er virksomhedens job-do-be-done og hvad er det så systemet skal understøtte?

 

Evne 3: Øko-systemmindset

Til IT organisationen: Hvordan orkestreres den teknologiske stack? Og vær optaget af integrationsmuligheder, og af hvordan organisationen (såvel teknologisk som organisatorisk) opleves som partner for de mange eksterne samarbejdsrelationer?

Til IT systemudviklingsgrupper: Hvem indgår i øko-systemet som I skal/bør samarbejde med omkring systemudviklingen og videre efter ibrugtagning - for sammen at skabe og dele værdi – og hvordan opleves I som samarbejdspartner? Hvordan bør systemets arkitektur se ud for at muliggøre integration og orkestrering af den teknologiske stack?

 

Evne 4: Ambidekstral

Til IT organisationen: Hvordan mestrer I ledelsen af IT for at kunne styrke den eksisterende kerneforretning, og samtidig sikre at I også bidrager aktivt til at udforske nyt og sikre den fremtidige overlevelse - og håndterer eventuelle spændinger mellem de to måder at arbejde og lede på?

Til IT systemudviklingsgruppen: Er jeres projekt et spørgsmål om at udnytte og forbedre det bestående eller er det at skabe forandring og udforske nyt? Det kræver to forskellige måder at lede på. Hvilket ledelsesparadigme bør være det fremherskende i forhold til den opgave I står overfor på nuværende tidspunkt?

 

Evne 5: Agil

Til IT organisationen: Arbejde på at udvikle kompetencer (hvis I ikke allerede har det) til agil udvikling og bidrag til at udbrede arbejdsmetoderne til resten af organisationen

Til IT systemudviklingsgruppen: I hvor høj grad passer agile metoder til projektet – og kan små-bidder hurtigt møde markedet og hvordan allokeres beslutningskompetencerne?

 

Evne 6: Kompetencebevidst

Til IT organisationen: Vær optaget af hvordan IT organisationen kan bidrage bedst muligt til at styrke medarbejderne og lederes nuværende og fremtidige job (enhance dem), og af at der internt er de rette kompetencer tilstede. Tag stilling til hvad I skal kunne internt og hvad I skal samarbejde med andre om (hente kompetencer ind til)

Til IT systemudviklingsgruppen: Hvad skal I kunne selv og hvad skal I samarbejde med andre om (hente kompetencer ind til)? Er I optaget af at (de rette kompetencer) medarbejderne er tilstede i projektet?

 

Evne 7: Meningsfulde rammer

Til IT organisationen: Bidrager I tilstrækkeligt og aktivt til at medarbejdere og ledere har de rette IT systemer og tidssvarende teknologier (herunder optaget af UX) som de har brug for, for at lykkes med det der forventes af dem i mere digitale omgivelser?

Til IT systemgruppen: Hvordan sikrer I, at de(t) nye system(er) tilbyder medarbejdere og kunder de digitale rammer som er tidssvarende og som de får brug for, for at lykkes med det der forventes af dem i mere digitale omgivelser?

 

Evne 8: IT-mindset

Til IT organisationen: Formår I at lede såvel ”Operational backbone” og ”Digital frontend” og den teknologiske stack (herunder at integrationsmuligheder er tilstede) – samt hvor gode er I til at indgå i en gensidig forståelig dialog med den øvrige organisation og acceptere en mangfoldighed af governance strukturer?

Til IT systemudviklingsgruppen: Hvordan sikrer I integrationsmuligheder mellem ”Operational backbone” og ”Digital frontend” i det nye system og hvordan ser den teknologiske stack ud, og i hvor høj grad er det aktuelt at tænke i de baner for systemet?

 

Evne 9: Datadreven

Til IT organisationen: Er I bevidste om hvilken rolle I skal indtage i relation til arbejdet med DATA og den snarlig markante efterspørgsel efter data-analyser, til nye indsigter og/eller nye data-drevne services?

Til IT systemudviklingsgruppen: Med de udsigter der er på dataområdet – hvordan reflekteres det ind i projektet og systemet? Og hvem i organisationen skal I tage en dialog med omkring det?

 

Evne 10: Transformationsledelse

Til IT organisationen: Får I skabt mening med organisationens digitale transformation i hele IT organisationen (og for mange også resten af organisationen) og er det gjort meningsfuldt for medarbejderne, så de gerne vil og også kan være med på rejsen? Er I vedholdende nok?

Til IT systemudviklingsgruppen:  Giver eller har de øvrige 9 råd givet anledning til ændringer i den måde I tilgår opgaven/projektet på? Og hvordan får I resten med på det (gjort det meningsfuldt)?

Jeg håber at disse ”råd” til IT organisationen og IT systemudviklingsgrupper, har givet dig inspiration, og at det giver anledning til brugbare refleksioner omkring jeres nuværende og fremtidige IT organisation og hvad den skal mestre, for at bidrage konstruktivt til virksomhedens digitale omstilling. Sidder du i et IT systemudviklingsprojekt, håber jeg yderligere at det giver refleksion til, om den måde I griber projektet an på, kræver et genbesøg.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram