SMEs and digitalisation - an untapped potential, get a common language and help yourself

SEE THE TOOLS
Blog Post
February 2021
Se flere kronikker

I den forgangne måned er der sket rigtig meget her i Digitaliseringsinstituttet, vi er blandt andet flyttet i nye lyse lokaler, hvilket er helt fantastisk, og vi har nu mulighed for at holde kurser og uddannelser, der afvikles i Aalborg, her hos os selv. Men det må selvfølgelig vente til det bliver muligt igen – indtil da afvikler vi kurser, uddannelser, foredrag, etc. virtuelt. Og det fungerer sådan set fint, og jeg kan tydelig mærke at vi alle, undervisere, indlægsholdere og deltagere, er blevet mere digitalt modne, eller skal vi sige Zoom-modne, end vi var i foråret og den første nedlukning.

Ud over egne kurser har jeg også har haft mulighed for at give en række virtuelle indlæg på diverse konferencer og ledersamlinger både herhjemme og i regi af Digitaliseringsinstituttet Norge, som jo også siden første januar har været en del af Digitaliseringsinstituttet.

Det er jo altid en fornøjelse at kunne dele det forskningsmæssige arbejde vi laver med andre, men særligt interessant var det for mig i regi af denne klumme at give et indlæg på SMV-konferencen, ”Genrejs din virksomhed og kom igennem krisen”. Konferencen var lavet i samarbejde mellem SMV-Danmark, Lederne, ase, KEA, Dansk Erhverv og SmartLearning, og havde fokus på digitalisering og ledelse heraf, og mere end 130 var tilmeldte.

I forberedelsen til mit indlæg; ”Hvad er et digitalt mindset og hvordan styrker du dine lederkompetencer?”  fik jeg lejlighed til at genbesøge såvel tidligere DISIMIT-webinarer (Digitaliseringsinstituttets videns platform for livslang læring), læse tidligere og nyere rapporter om netop SMV-virksomheder og digitalisering, og ikke mindst genbesøge et af vores forskningsprojekter, ”Boost din virksomhed med digitalt mindset”, støttet af Industriens Fond, som vi sammen med Kompetent kørte hen over sommeren 2020 med deltagelse af 8 SMV-virksomheder.  

Men hvorfor er det interessant at beskæftige sig med digital omstilling og ledelse heraf i danske SMV-virksomheder? Hvilke forskningsmæssige fund kan vi drage af forskningsprojektet - hvad er det for indsatsområder som danske SMV-industrivirksomheder mener de har for at øge deres digitale modenhed? Og har de evnerne til at nå den ønskede modenhed og hvor mener de selv der skal sættes ind? Disse spørgsmål vil denne måneds klumme forsøge at give svar på.

Det er interessant at kigge nærmere på digital omstilling i SMV-virksomheder (små eller mellemstore virksomheder med færre end 250 ansatte) da de udgør mere end 99% af alle danske virksomheder og beskæftiger omkring halvdelen af den danske arbejdsstyrke (Dansk Statistik, 2019). Samtidig viser undersøgelser at SMV’ere set med digitale briller halter bagefter de større virksomheder. Det er ikke bare et problem for SMV’erne selv, men også for Danmark, vores fremtidige konkurrenceevne og dermed også velfærd.

Tilbage i 2017 udgav Dansk Industri en rapport med overskriften; SMV’er halter efter med digitaliseringen. Dansk industris analyse viste dengang at SMV’er brugte væsentligt færre penge på IT end de større virksomheder, og SMV’erne troede mindre på, at digitalisering vil kunne skabe vækst og job i kommende år. Dansk Industri opfordrede dengang til at det skulle være mere attraktivt at investere i digitalisering og ny teknologi, hvis ikke SMV’erne skulle gå glip af potentialet i den digitale udvikling. I 2019 blev rapporten fulgt op af en artikel med overskriften ”SMV’er skal have hjælp til digital transformation”, og heri bliver det igen vist at danske SMV’er halter bagefter med hensyn til digitalisering og udvikling af egentlige digitale forretningsstrategier. Men hvor skal hjælpen komme fra, kan man spørge? Er det fra virksomhedens bestyrelser? Næppe, hvis man kigger nærmere på nogle af resultaterne fra forskningsprojektet "SMV-bestyrelsen som digital katalysator" ved Aarhus BSS. I en pressemeddelelse herfra i oktober 2019 hedder det sig at ”SMV-bestyrelser ser digitalisering som et monster” og viser at problemet mange steder er manglende digitale kompetencer i bestyrelserne.

I januar 2020 viste en nyere undersøgelse fra Dansk Industri at især SMV-virksomheder vil øge investeringsniveauet yderligere i teknologi i 2020. Det er jo gode nyheder i forhold til rapporten fra 2017, men samtidig viser undersøgelsen at SMV’erne stadig halter bagefter de større selskaber. Så der er brug for hjælp – og der er da også afsat millioner af støttekroner til netop SMV’erne og digitalisering, blandt andet afsatte Erhvervsministeriet i september 2019 en pulje på godt 18 millioner til den digitale omstilling af danske SMV’er, hvor over 300 virksomheder havde mulighed for at få tilskud til indkøb af privat rådgivning om digitalisering og udvikling af e-handel. Og igen i april 2020 var der en endnu en pulje. Så der gøres en hel del, og der er da også opstået deciderede efteruddannelsestilbud og hjælp til kompetenceudvikling af til SMV-virksomheder, blandt i regi af Danske Erhvervsakademier.  

Men hvad er det så SMV’erne ønsker og har behov for rådgivning og kompetenceudvikling til?  

Dette satte vi os for at undersøge i forbindelse med vores forskningsprojekt, som blev gennemført hen over sommeren juni-september 2020. Projektet blev afviklet som et aktionsforskningsprojekt, hvor formålet var at de deltagende virksomheder hver især fik udarbejdet en række konkrete action points for deres virksomheder. I projektet blev de 8 deltagende SMV-virksomheder indledningsvist bedt om at udfylde vores selvevaluering af organisationens nuværende og fremtidige ønskelig digitale modenhed (de 5 Generationer som vi kalder testen – læs evt. mere her om den her:

Vores analyser af besvarelserne af selvevalueringstesten viser at anvendelse af digitale teknologier i dag, med de deltagende SMV-virksomheders nuværende digitale modenhed, mest handler om at optimere processer, sikre bedre intern koordinering og dermed kunne realisere effektiviseringspotentialer (en generation 2 tænkning), men at de om 5 år ønsker at digitale teknologier og IT skal kunne bidrage til en udvikling af nye måder at dække slutkundens grundlæggende behov og til at skabe og muliggøre nye forretningsmodeller. Disse ambitioner kom også til udtryk i forhold til den forankring af det digitalt strategiske arbejde. Her ses der et tydeligt ønske om at skifte fra i dag at se det digitalt strategiske arbejde komme til udtryk i en digitaliseringsstrategi forankret i IT-afdelingen, til i fremtiden at skulle indtænke de digitale muligheder i forretningsstrategien med forankring hos direktionen (en generation 4 tænkning).

Det skifte skinner ligeledes igennem i deres oplevelse af behovet for en ændring af ledelsesopgaven. Fra i dag at se ledelsesopgaven i forhold til digitalisering som værende at få implementeret standardprocesser og -systemer og sikre at de (økonomiske) gevinster realiseres, til om 5 år at se den væsentligste ledelsesopgave som at skulle være nysgerrige på de teknologiske muligheder og kundernes forventninger samt igangsætte udforskende initiativer med inddragelse af kunder og teknologileverandører. For at kunne lykkes med denne opgave er der også en erkendelse af, at det om 5 år kræver et andet og mere gensidigt samarbejde med IT-afdelingen og andre med IT-faglighed, hvor de med deres faglige kompetencer kan udfordre og berige virksomhedens forretningsmodeller.

Udover denne analyse af deres besvarelser af testene, blev ledergrupperne i de 8 virksomheder under den første workshop i juni 2020, bedt om at diskutere deres udfordringer ved deres nuværende modenhedsniveau, og de forandringer som de selv mente var nødvendige at gennemføre i de kommende år for at nå den ønskede modenhed om 5 år. Resultatet af diskussionen førte de ind i et skema, hvor de blev bedt om at vælge de tre vigtigste for netop deres virksomhed. De udfordringer og forandringer der gik igen i de fleste af dem, kan ses i nedenstående tabel.

Efter den indledende fælles workshop blev virksomhederne bedt om at tage selvevalueringstesten om de 10+3 evner – denne selvevalueringstest giver virksomheder mulighed for at vurdere hvor de er ”godt med” og hvor der er plads til forbedringer, hvis den ønskede fremtidige modenhed skal nås. I hver virksomhed skulle minimum 10 ledere og/eller medarbejdere udfylde testen. Hver enkelt virksomheds score dannede efterfølgende udgangspunkt for en lokal workshop i hver af virksomhederne, hvor formålet var at udpege de vigtigste strategiske indsatsområder fremadrettet.

Men lad mig først vise de samlede resultater for virksomhederne og præsentere de vigtigste fund vi gjorde i vores analyse af resultatet, hvor vi benchmarkede dem op imod de mere 800 andre besvarelser vi i dag har fra testene. Nedenfor ses de SMV’ernes samlede vurdering af de 10+3 evner fordelt på områderne, strategi, teknologi, organisation og lederskab.

Hvis vi kigger på området lederskab vurderer de at de er godt med, og de scorer sig da også relativt højt sammenlignet med andre ledere og virksomheder, der har taget testen. Mens de på det strategiske område, der handler om den betydning, den digitale og teknologiske udvikling har for virksomhedens fremtidige eksistensgrundlag, dens relationer til kunder og samarbejdspartnere, vurderer de sig relativt lavere end andre ledere og organisationer. Det synliggør et udviklingspotentiale i forhold til deres ambitioner om i øget grad at skulle indtænke de digitale muligheder i forretningsstrategien med udgangspunkt i deres slutkunders grundlæggende behov. Der hvor de 8 virksomheder selv vurderede der er potentiale for udvikling er i forhold til evnerne indenfor det teknologiske område. Det teknologiske område handler om forståelse for, hvad virksomhedens teknologier, IT-platforme og datahåndtering har af betydning for virksomhedens nuværende og fremtidige muligheder – altså et behov for større forståelse og indsigt i nyere teknologier, IT-arkitektur og anvendelsen af data til såvel beslutningsstøtte som til udvikling af nye services. Og det set i forhold til deres vurdering af evnen til løbende at rekruttere og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at løfte nuværende og fremtidige opgaver, strategier og forretningsmodeller vurdere virksomhederne at de står relativt svagt. Særligt evnen til teknologisk fremsyn mangler de kompetencer og ressourcer til at løfte. Dette kunne tyde på at netop SMV-virksomheder har behov for rådgivning og kompetenceudvikling i teknologianvendelse og kendskab til nyere teknologier som f.eks. Augmented og Virtual reality, Internet-of-things, og Kunstig Intelligens, og de forretningsstrategiske muligheder der lægger heri.

Dykkes der længere ned i resultaterne, sammenholdt med de aktionspunkter, der kom ud af de lokale workshops, tegner der sig også et billede af behovet for at forbedre evnen til at arbejde i øko-systemer og have et større slutkundefokus, end tilfældet har været hidtil. Blandt andet udtalte en af de deltagende adm. direktører følgende:

”Det er oplagt at supplere vores egen løsning, der har fokus på selve mekanikken i produkterne, med funktionalitet med elektriske elementer. Det vil gøre kundeoplevelsen betydeligt bedre. Et øget samarbejde omkring en fællesløsning vil således være en helt afgørende konkurrenceparameter i fremtidens marked. Dette perspektiv på digitalisering har i høj grad fokus på den del af de selvevalueringstests vi gennemført i projektet, som er møntet på Strategi, særligt evnen til at arbejde i økosystemer. Men det er også erfaringen, at der er en betydelig træghed i branchen for at tænke samarbejde mellem konkurrenter. Det vil vi helt sikkert forsøge at gøre mere af for at løfte opgaven fremadrettet”   

Også en anden direktør giver udtryk for ønsket om større samarbejde i et mere øko-mindset perspektiv:

”Vi har indset, at fremfor at alle konkurrenter i markedet hver især udvikler deres eget designsoftware, så vil det være oplagt at slå pjalterne sammen med nogle af de andre aktører. Vores egen løsning er blevet stadig mere kompliceret og der er flere features. Men det er også tydeligt, at kravene til løsningerne samtidig stiger voldsomt. Og frem for at alle konkurrenter i markedet bruger mange ressourcer at udvikle en lignende løsning, er det vores vision, at vi via samarbejder med en eller flere konkurrent kan levere en bedre løsning til kunderne”.

Og andre for behovet at få et større slutkundefokus og en tættere og mere direkte relation til dem:

” Vi har gennem projektet fået nogle redskaber, der gør, at vi har star­tet en rejse, der både har åbnet vores øjne for digital trans­formation - også i forhold til dem, vi leverer til; blandt andet detailleddet. Da Coronakrisen ramte, var vi forberedt og kunne uden større problemer overgå til websalg. Faktisk er vores web­salg eksploderet, og Coronakris­en har bekræftet os i, at vores digitale fokus skal flyttes til at få redskaber til en større direkte kontakt med kunderne - og ikke mindst slutbrugerne - Jeg tror, mange virksomhed­er har en tendens til enten at tro, at den digitale transforma­tion er noget, der kommer af sig selv - eller at den er udtryk for en hype, man ikke skal tage sig af. Men skal du sætte turbo på virk­somheden, har du brug for de redskaber, Digitaliseringsinsti­tuttet leverer.”

Det sidste glæder vi os selvfølgelig meget over – og særligt rart er det da også, at projektet ikke bare har givet os et godt indblik i SMV’er og deres udfordringer med hensyn til at øge den digitale modenhed, men også har muliggjort et fælles sprog i virksomhedernes ledergrupper om den digitale agenda og samtænke det med den strategiske udvikling af virksomheden. Og nedenstående gør os ekstra glade:

”Det har tidligere været oplevelsen, at det har været vanskeligt at få et fælles sprog omkring digitaliseringen. En del af forløbet med Digitaliseringsinstituttet har været, at arbejde i retning af, at hele ledelsen ved, hvad nogle af de centrale digitaliseringsbegreber går ud på. Det er helt afgørende, når digitaliseringen er en central søjle i strategiarbejdet”.

Det har været en fornøjelse af arbejde med SMV’er – som vi ikke før dette projekt havde haft meget berøring med - og se og mærke at vores teoretiske rammeværker og tools også finder anvendelse hos denne type virksomheder. Om end denne klumme blev lidt længere end den plejer at være, håber jeg at det også har givet dig, og andre der læser med, en god forståelse for SMV’ers nuværende udfordringer og fremtidige forandringer for at de kan stå sig godt i de til stadighed mere og mere digitale landskaber, og hvad det er det kræver af dem for ikke fremadrettet ”at halte bagud”. Tak for deltagelse til de 8 SMV-virksomheder - måske skulle der laves flere af sådanne forløb for andre SMV’ere 😊 Det tror jeg, at vi vil tænke over de næste par måneder, og vigtig bliver det så i den sammenhæng at hele ledergruppen deltager i forløbet – eller som en af de adm. direktører sagde efterfølgende ”jeg ville gerne have haft hele direktionen med, og ikke kun de tre jeg havde udvalgt. Det ville jeg da det var tydeligt, at diskussionen forudsatte en bred involvering. Workshoppen havde blandt andet fokus på, hvordan virksomheden kan øge deres digitale modenhed og dermed bevæge sig op ad generationstrappen – en diskussion der er vigtig for os at alle har sammen”

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram