Behov for generation 4 og 5 af digital modenhed – og det er heldigvis ikke bare noget jeg synes

Blogindlæg af Pernille Kræmmergaard, september 2020
Se flere kronikker
Need for generation 4 and 5 of digital maturity blog post

Sidste måned sluttede jeg min klumme af med overvejelsen om en ny titel til min bog om Digital Transformation, til i stedet at hedde ”10 evner din organisation skal mestre og 3 du får brug for i til stadighed øgede digitale omgivelser”. Min bog handler jo egentlig mere om hvordan virksomheder og organisationer skal organisere sig og hvordan ledelse udøves i digitale omgivelser, end den handler om hvordan transformationen skal eller bør gribes an.

Denne overvejelse har fået nyt liv i den forgangne måned, og de sidste uger har også givet overvejelser og håb om at den situation vi står i, hvor Corona-krisen har betydet et væsentligt digitalt løft, også bliver startskuddet til at vi for alvor kommer til at anvende digitale teknologier til realisering af helt nye muligheder, imødekomme nye konkurrencemæssige landskaber og samtidig muliggør at organisationen kan imødekomme de nye og foranderlige krav og forventninger fra såvel kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det betyder, at erkendelsen af at de øverste modenhedsniveauer i generationsmodellen - generation 4 og 5 - for alvor skal blive målet for ledere, organisationer, private som offentlige, og samfundet som helhed. Og at vi dermed kommer til at se en sand transformation af både forretningsmodeller, strategier, lederskabet, samarbejdsrelationer, anvendelse af data, opfattelse af velfærd, relation mellem borgeren og den offentlige sektor osv. i de kommende år.

Jeg synes heldigvis ikke at være den eneste, der nærer et sådan håb. I den forbindelse blev jeg meget opløftet, da jeg for en god uges tid siden havde fornøjelsen af at høre både Peter Søndergaards keynote speak på årets #OffDigWeek (Dansk IT’s store offentlige digitaliseringskonference) og læse VL gruppernes formand, Lisbeth Knudsen, lancere næste års tema som ”Digital Reshaping”. Jeg vil bruge denne klumme til at fremhæve de pointer, som jeg finder særlig interessante fra keynoten og VL-lanceringen, og dermed reflektere over dem i relation til særlig generation 4 og 5.  Til de af jer læsere, der ikke kender generationstrappen og generation 4 og 5, kan I læse mere om 4 og 5 nederst her i klummen eller generationstrappen og alle generationerne her.   

Lad mig starte med Lisbeth Knudsen. Ifølge hende har vi talt om digital transformation og digitalisering længe – det er jeg helt enig med hende i - og hun argumenterer for, at vi nu har brug for noget nyt: Digital Reshaping.

Lisbeth Knudsen peger på fire forhold som digital reshaping betyder:

  • at vi omformer samfundet ved hjælp af nye teknologier, som er her nu og som kommer, og det kan hjælpe os til at løse nogle af de kæmpestore udfordringer, vi står med. Det gælder sundhedskrisen, den økonomiske krise og det gælder klimakrisen
  • at vi tager det vi har kaldt digital transformation til det næste step: Digital reshaping betyder at vi skal ændre vores mindset.
  • at vi skal ændre vores forretningsmodeller, og at vi skal tænke den offentlige sektor på en ny måde at vi skal designe og udvikle de nye teknologier med fokus på ansvarlighed. Vi skal tænke over, at vi tager vare på borgernes data på den rigtige måde og skabe tillid til de nye teknologier hos alle borgere
  • at vi skal udnytte det kæmpe kompetenceløft, som vi har opnået via corona-krisen. Vi skal udnytte det momentum, der er nu i forhold til at løfte os med et højere ambitionsniveau.

Ifølge Lisbeth Knudsen ”har vi brug for nu at tale om en helt ny sammenhængende og konsistent samfunds-strategi, som bruger alle de teknologiske muligheder, vi kan komme i nærheden af. Vi skal udvikle vores samfund til at drive en stærk offentlig sektor, som er moderne og agil og som kan en hel masse af de nye ting vi har brug for, når det gælder velfærdsudvikling”.

Jeg er enig med i hende i, at vi har talt om digitalisering og digital transformation længe, men at vi har talt om det, har efter min vurdering og erfaringer i mange af de virksomheder og organisationer, som jeg samarbejder med, ikke resulteret i noget transformativt. Mange af de målinger jeg har lavet i en lang række virksomheder, viser at de ikke nået længere end til generation 2, hvor det handler om at anvende digitale teknologier til mere af det samme bare hurtigere – og således ikke noget transformativt.

Jeg glædes derfor meget over at VL-grupperne vil møde dette tema hele næste år og håber, at de indfrier ambitionen om at kunne bidrage til at tage digital transformation til det næste step - generation 4 og 5 - hvor det netop handler om at ændre mindset, nye forretningsmodeller, tænke den offentlige sektor på en ny måde, ansvarlig brug af teknologier og data, etc. og at vi alle formår at udnytte det momentum som corona-krisen uden diskussion har givet digitaliseringen. Sagt på en anden måde; at de erfaringer vi har gjort os med generation 3 mindsettet under corona, hvor det handler om services og produkter leveret på nye måder, og hvor agilitet og eksperimentering er centralt, bliver et sandt fundament til at øge modenhed og for alvor igangsætte den transformation, der er nødvendig for realisering af generation 4 og 5.

Måske jeg skulle overveje at kalde generation 4 og 5 for Digital Reshaping – for, som Lisbeth Knudsen, at understrege en ny dagsorden for anvendelsen af nyere digitale teknologier – og sætte det lidt fortærskede begreb ”Digital transformation”, som for mange synes at handle om alt lige fra udvikling af en ny app, implementering af et nyt økonomistyringssystem, til anvendelse af AI til kerneopgaven og nye platforme og økosystemer, på hylden.

Skal vi lykkes med Digital Reshaping, eller m.a.o. generation 4 og 5, kræver det rigtig meget af ledere på alle niveauer; nye kompetencer, nyt mindset og ny ledelsespraksis – et generelt kompetenceløft rigtig mange steder.

Netop behovet for et kompetenceløft var også ét af hovedbudskaberne i Peter Søndergaards (fhv. Executive Vice President of Research & Advisory i Gartner Group) keynote. Et af de forhold som vi skal blive bedre til er det han kalder for Human Digital Engagement, som handler om hvordan  vi skal interagere med robotter og hvordan vi samtidig holder mennesket centralt. Ledere skal forestille sig at man i fremtiden leder en kombination af de mennesker og de robotter, der definerer den organisation de arbejder for. Dernæst bliver det ifølge Peter Søndergaard vigtigt at organisationer og ledere laver digitale tvillinger (Digital Twin) som de kan anvende, og at der er en  bevidsthed om at værdien og nødvendigheden af de økosystemer, som organisationen og lederne bevæger sig i, får højere prioritet.

Ledere skal til at tænke anderledes om den måde de agerer på og også på organisationens strukturer. Mange skal til at se anderledes på hvordan organisationen udvikler sig, forstå der er behov for nye strukturer, incitamenter, KPI’er, en agil tilgang til f.eks. MUS-samtaler og budgettering, coaching-kompetencer, forestillingsevne om anvendelse af data på nye måder, forstå kunstig intelligens, etc.  Og det er ifølge Peter Søndergaard ikke blot lederen, eller den øverste leder, men hele lederteamet der skal have et kompetenceløft og tænke anderledes. En af de vigtigste ændringer hos ledere og lederteams er ifølge Peter Søndergaard, at de skal gå fra at være projektorienterede til at tænke produkt- og serviceorienterede. 

Dette er jeg helt enig med ham i, for i alt for mange organisationer, synes der at være en forståelse af at digital transformation handler om nye projekter og ikke ændring af hele virksomheden. Det med projekterne holder for så vidt i generation 3 – men skal hele organisationen ændres er der behov for at ”flytte” sig op i generation 4 og 5 – og hvor særligt evner som digital visionær, slutkundefokus, økosystem mindset, datadreven og multiplicitetsledelse kombineret med meningsfulde rammer i organisationen, bliver centrale. Og det er en meget stor ændring som ikke så mange os for alvor har lært endnu.  Så måske skal den næste udgave af min bog have titlen ’Evner og Mindset’ som er  vigtige for digital reshaping 😊

Peter Søndergaard sluttede sin keynote med følgende ord; “May the digital force be with you” … og jeg tror jeg vil låne dette, og sige det samme og ønske jer alle held og lykke med at transformere eller reshape jeres organisationer, og med at udvikle de organisatoriske evner  og ledelsesmæssige mindset, der bliver afgørende for at kunne realisere generation 4 og 5 i jeres organisation.

-------

De 5 generationer af digital modenhed er baseret på erfaringer fra virksomheder og organisationer gennem de seneste 15 år. Generationerne repræsenterer hvert sit mindset, organisatorisk og ledelsesmæssig praksis. Hver af generationerne repræsenterer et selvstændigt ledelsesparadigme og hver af dem stiller forskellige krav til organisering, ledelsesopgaven, IT-arkitektur, digitaliseringsfokus, etc.

I Generation 4 handler det om at se på de muligheder som digitaliseringen rummer for at ændre forretningsmodellen markant. Og det ses som nøglen til at forbedre konkurrencepositionen i et konstant foranderligt landskab. I Generation 4 er mindsettet sporet ind på hele tiden at søge nye muligheder for at opfylde kundens grundlæggende behov, på nye sammenhængende måder, som umiddelbart ikke har været kerneopgaven hidtil. Virksomheden og organisationen bliver god til hele tiden at udfordre sig selv på, hvad kundens behov egentlig er, og om gamle antagelser og forretningsmodeller stadig holder.

Mavefornemmelse, mod og eksperimenter er stadig afgørende elementer, men nu kommer sammenhæng, integration, samarbejde med andre og økosystemer ind som en mulighed for at skabe nye forretningsmodeller eller løsninger. Et centralt spørgsmål for ledelsen bliver: Hvordan kan vi anvende egne og andres IT-systemer, data og services, og andre anvende vores, til nye forretningsmodeller? Og hvem og hvad skal jeg binde sammen for at skabe nye services, som opfylder kundens behov bedst muligt? Hvilke data, IT-systemer og teknologier, såvel egne som andres, skal jeg bruge, og hvordan skal jeg bruge dem?

I generation 5 handler det om Hvordan kan vi anvende IT, teknologi og data til at styrke stakeholdernes ”mulighedsrum” og bidrage til en bedre verden?

I Generation 5 giver en række teknologiske muligheder som kunstig intelligens (AI), maskinlæring og augmented/vitual reality (AR/VR) virksomheden eller organisationen mulighed for at søge, opdage og/eller skabe nye mønstre og muligheder og bruge det til i kombination med menneskelig dømmekraft at rette personlige og relevante tilbud og services til den enkelte kunde – og kun til den, det er relevant for, samtidig med at der eksplicit gøres overvejelser om hvordan anvendelse af digitale teknologier kan anvendes til at skabe ”en bedre verden”.

Det er et afgørende brud med standardprodukter og -services, og i forhold til Generation 4 er en afgørende forskel, at de relevante tilbud også kan komme proaktivt og altså før, kunden selv har nået at bede om dem. Derfor ligger der i Generation 5 også nogle store krav til transparens og gennemskuelighed for kunden. Dataetikken skal tages alvorligt, og borgere og kunder skal have indsigt i, hvad deres data bruges til, kriterierne skal være gennemskuelige, og det skal være muligt at sige fra. Og det stiller også nye krav til fagligheden og arbejdsopgaverne, når medarbejdere skal kunne samarbejde med kollegaer både i form af mennesker og teknologier. Teknologierne bør på samme vis bruges til at skabe klare mulighedsrum for de ansatte, så de i deres arbejde heller ikke skal bruge kræfter på andet end det, der i situationen er relevant og opleves meningsfyldt. Overskuelighed, gennemsigtighed og etik er nøgleord, hvis mulighederne i Generation 5 skal udnyttes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram