Hvordan forholder du dig til kunstig intelligens – og hvad betyder det for dig og dit virke?

Blogindlæg af Pernille Kræmmergaard, maj 2023
Læs flere klummer
Digital Maturity Generation 5 - Artificial Intelligence blog

Hvordan forholder du dig til kunstig intelligens – og hvad betyder det for dig og dit virke?

Jeg kan ikke se, hvordan vi som samfund kan sikre at vi fremadrettet kan leve op til hverken borgernes eller medarbejderes krav og forventninger til velfærdsydelser, uden øget brug af data og kunstig intelligens. Det er efter min mening afgørende, at vi får sat gang i udviklingen, og at vi mere risikovilligt og modigt får afprøvet og taget nye løsninger i brug, end vi gør i dag.

Samtidig med at vi tager de nye løsninger i brug skal vi naturligvis på et fagligt oplyst grundlag debattere, hvordan vi som samfund vil forholde os til, og lovgive om, en ny brug af data og øget brug af kunstig intelligens i velfærdsydelser – herunder hvordan vi som samfund sikrer datatransparens for borgerne og datadelingsmuligheder i den offentlige sektor og generelle velfærdsproduktion, uden det går ud over borgernes retssikkerhed. Vi har ikke råd til at vente, hvis vi vil sikre fremtidig velfærd for alle og sammenhængskraft i vores samfund.

Dette har været mine væsentligste bevæggrunde for sammen med Bent Dalager, KPMG, Jan Damsgaard, CBS, Sine Zambach, CBS og Stephen Alstrup, KU at stifte et nyt råd - Det Faglige Dataetiske råd, nedsat af ATV’s Digitale Vismandsråd (ATV's faglige dataetiske råd | ATV). Det Faglige Dataetiske råd har som formål at skabe et forum, hvor der kan være en nuanceret debat om kunstig intelligens – på et stærkt fagligt grundlag. Vi vil i rådet forholde os til teknologiernes potentiale, så disse kan fremme velfærd, klima, retfærdighed og medmenneskelighed, og samtidig sætte en stopper for de uetiske anvendelser af kunstig intelligens. Målet er at igangsætte og deltage i debatter om kunstig intelligens på et bredt fagligt grundlag, og specielt vil vi sikre viden om IT, som vi mener i høj grad mangler i debatten.

Med mine ord vil vi tale anvendelsen af de teknologierne op og ikke ned, som jeg desværre synes i meget høj grad præger den offentlige debat. Og set i lyset af de seneste ugers, såvel internationale som nationale, debatter og advarsler mod brugen af kunstig intelligens – som f.eks. OpenAI og senest og mere konkret ChatGPT og dens disruptive kraft på blandt andet læring og uddannelse - er eksistensen af rådet mere aktuel end nogen sinde før.

Ud over aktualiteten af rådet, er disse teknologier også vigtige, om ikke afgørende, for realisering af generation 5 i min digitale modenhedstrappe, og de nye muligheder det giver for virksomheder og organisationer. Disse teknologier giver mulighed for at skabe og analysere store datamængder og identificere nye mønstre og muligheder. Dette kan bruges til at udvikle personlige og relevante tilbud og services til kunder og borgere, som kun præsenteres for det, der er relevant for dem. Og lejlighedsvis gøres det proaktivt – altså inden kunden eller borgeren har bedt om det.

Anvendelsen af kunstig intelligens handler på ingen måde kun om teknologi, men også om mennesker og fagligheder. AI-teknologier som ChatGPT og OpenAI vil have stor indvirkning på det faglige indhold i mange jobs, udfordre vores uddannelsessystem, vores sundhedssystem, etc. Brugen af disse teknologier stiller nye krav til faglighed og arbejdsopgaverne i rigtig mange jobs.

Mange vil opleve, at deres job ændrer karakter, også meget markant, og der vil opstå behov for nye fagligheder inden for områder som dataanalyse, algoritmeudvikling og AI-programmering. Samtidig vil der også være et behov for mere tværfagligt samarbejde mellem eksempelvis teknologer, dataloger og bruger- eller kundeeksperter. Dette vil igen kræve, at virksomheder og organisationer tænker i nye baner, når det kommer til rekruttering, uddannelse og udvikling af medarbejdere – og at de bliver mere kompetencebevidste.

Teknologierne bør bruges til at skabe klare mulighedsrum for de ansatte, gøre dem endnu bedre til at udføre deres arbejde, og f.eks. ikke skal bruge kræfter på andet end det, der i situationen er relevant og opleves meningsfyldt. Overskuelighed, gennemsigtighed og etik er nøgleord, hvis mulighederne i Generation 5 skal udnyttes.

Dertil skal lægges vigtigheden af, at også beslutningstagere som f.eks. politikere, fagforeninger, fagprofessionelle, uddannelsessystemer, etc. og ledelserne i såvel private som offentlige virksomheder sørger for at skabe rum til at udvikle og også anvende nye faglige kompetencer. Det er vigtigt at være opmærksomme på de ændringer, og sørge for at tilpasse studerendes og medarbejderes kompetencer og færdigheder til de nye krav og muligheder, som AI-teknologierne stiller og de nye jobfunktioner, de skaber.

Spørgsmålet bliver i min optik så, om de videns- og mindset-mæssigt er klædt tilstrækkelig på til at kunne deltage i, og træffe, de beslutninger, der er bedst for samfundet. Det håber jeg, og jeg håber også, at vi i det nye Faglige Dataetiske råd, hvor jeg startede denne klumme, kan bidrage hertil.

Rådet vil bidrage til en faglig solid og konstruktiv debat om AI og arbejder med 5 dogmer:

  1. AI kan styrke demokratiet
  2. AI kan bevare og udvikle velfærdssamfundet
  3. AI kan styrke klimaet
  4. AI kan være med til at løse manglen på arbejdskraft
  5. AI kan være transparent og retfærdig med minimal (menneskelig) bias

Med håb om at disse 5 dogmer får liv og vil kunne bidrage til den offentlige debat i årene fremover, og at du som læser vil følge vores arbejde, at du i dit arbejde vil bidrage til konstruktive debatter om disse nye teknologiers potentialer inden for dit faglige område, og at du vil favne det med et åbent sind og nysgerrighed (og selvfølgelig en sund skepsis og ønske om transparens og tidssvarende etik), også når det udfordrer din faglighed i dit virke, vil jeg slutte denne klumme.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram