DI2X Logo

Odense Universitetshospital

Kompetanseutvikling og felles språk for digital transformasjon
OUH Digital Ledelse og læring

Kompetanseutvikling og felles språk

Ved årsskiftet 2020/2021 ønsket man på Odense Universitetshospital (OUH) å omsette den strategiske ambisjonen om digital transformasjon til en reell transformasjon av hele sykehuset. Det ble derfor igangsatt et treårig løft med fokus på kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere. 

 

Verktøy og støtte til intern tilrettelegging

Ansvaret ble lagt til Klinisk Utvikling, en stabsfunksjon som også har ansvar for generell kompetanseutvikling av hele sykehuset. Oppfølgingen av selve initiativet og innsatsen som kreves for å lykkes med et såpass langvarig kompetanseutviklingstiltak ble gitt til tre interne konsulenter.

De involverte konsulentene på OUH ble sertifiserte i bruken av rammeverkene og verktøyene, slik at de lærte rammeverkene å kjenne og samtidig kunne benytte dem i praksis.

FAKTABOKS

Organisasjonstype:
Sykehus

Medarbeidere:
11.111 (Mai 2021)

Budsjett:
DKK 7,6 BN. (2022)

Forankring:
Samme stabsfunksjon som ivaretar annen kompetanseutvikling (Klinisk Utvikling)

Odense University Hospital Digital Competencies

I forbindelse med den treårige kompetanseutviklingsprosessen er planen at kartleggingsverktøyene skal brukes til å identifisere konkrete kompetanseutviklingsbehov, samt at læringselementer fra Ressurssenteret skal brukes av konsulentene til å gjennomføre ulike tiltak knyttet til kompetanseutvikling. Det forventes at dette, sammen med konsulentenes forståelse for hverdagen, arbeidsoppgaver og andre satsinger på OUH, vil gjøre de interne konsulentene i stand til å tilpasse kompetanseutviklingen til behovet hos de enkelte lederne, medarbeiderne og avdelingene, både hva angår konkret innhold og form på tiltak som blir gjennomført.

For å starte kompetanseutviklingsprosessen, skape et felles språk om digital transformasjon på hele sykehuset, samt oppnå en felles forståelse for behovet for forandringer for å nå fremtidig ønsket digital modenhet, ble det bestemt å gjennomføre en rekke kick-off workshops. Først med øverste toppledelse, og påfølgende med ledere fra de ulike avdelingene.

I forkant av kick-off workshopene skal deltakerne gjennomføre kartleggingen av den digitale modenheten. På workshopen blir resultatene av denne drøftet, med fokus på både nåværende modenhet og ambisjonen for den fremtidige. Deretter settes fokus på behovet for kompetanseutvikling, for å kunne nå fremtidig ønsket modenhet. Til dette brukes rammeverket Organisatoriske Kapabiliteter – 10+3 Evner. Rammeverket presenteres for deltakerne etter hvert som de gjennomfører kartleggingen. Basert på drøftinger av denne, er målet at deltakerne selv peker ut hvilke evner de vurderer det er særlig behov for å styrke lokalt for å realisere de digitale ambisjonene.

Etter kick-off workshopene vil de interne konsulentene tilrettelegge konkrete kompetanseutviklingstiltak tilpasset de enkelte lederne, medarbeiderne og avdelingene.

 

Et felles utgangspunkt

Målet med innsatsen er å igangsette gode og fagnære drøftinger blant lederne om den kontinuerlige, digitale omstillingen på sykehuset og gi innblikk i hvilken kompetanse de selv og avdelingen har behov for å løfte. Klinisk Utvikling og de interne konsulentene ble gitt rammeverk og verktøy til å både identifisere kompetanseutviklingsbehov og hvilke læringselementer de kan anvende i forbindelse med de målrettede lokale kompetanseutviklingsinitiativene.

 

Odense University Hospital Digital Competencies for the new hospital being built now

Les andre caser fra DI2X

If you are curious to know more about how others have worked on digital transformation in their organization, you can find inspiration in our other cases.

Finn inspirasjon
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram